JURIDISCHE INFORMATIE

Disclaimer website

Oostland Partners notarissen is een handelsmerk van Bart den Brander B.V. Op alle door ons uitgevoerde werkzaamheden zijn onze Algemene voorwaarden van toepassing. Hoewel Oostland Partners notarissen haar website met de grootst mogelijke zorg heeft samengesteld om de juistheid van de informatie te kunnen verzekeren, aanvaardt Oostland Partners notarissen geen aansprakelijkheid voor onjuistheid of onvolledigheid van de inhoud of interpretatie daarvan.
Algemene voorwaarden van Oostland Partners notarissen te Lansingerland


Definities
Artikel 1
  • Notaris: de notaris en zijn waarnemer die met de uitvoering van de opdracht zijn belast.
  • Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtsperso(o)n(en) die (mede) de opdracht geeft/geven tot dienstverlening.
  • Opdracht: de overeenkomst in de zin van artikel 7:400 Burgerlijk Wetboek, waarbij de notaris zich jegens de opdrachtgever verplicht tot het verrichten van bepaalde diensten. Alle opdrachten worden met uitsluiting van artikel 7:404 Burgerlijke Wetboek en 7:407 lid2 Burgerlijk Wetboek aanvaard.
  • Opdrachtnemer: Oostland Partners notarissen, zijnde een handelsnaam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Bart den Brander B.V. is enig opdrachtnemer, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd.
  • Mocht tussentijds de handelsnaam of de naam van de vennootschap wijzigen, dan dient daar waar Oostland Partners notarissen respectievelijk Bart den Brander B.V. is genoemd deze nieuwe naam of namen gelezen te worden en gelden deze algemene voorwaarden voor deze nieuw genaamde vennootschap/deze nieuwe handelsnaam.
  • Waar in deze voorwaarden wordt gesproken van notaris wordt daarmee tevens bedoeld de hiervoor genoemde vennootschap. De notaris is bevoegd bij de uitvoering van de opdracht, voor rekening van de opdrachtgever, derden in te schakelen.
Toepassingsgebied
Artikel 2
 1. Deze voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten van opdracht, strekkende tot het verrichten van werkzaamheden door de opdrachtnemer, van alle daaruit voortvloeiende en/of daarmee samenhangende overeenkomsten tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer, respectievelijk hun rechtsopvolgers, alsmede van alle door opdrachtnemer gedane aanbiedingen en/of offertes.
Tarieven en meerwerk
Artikel 3
 1. Voor de dienstverlening worden door de notaris de voor die diensten bij Oostland Partners notarissen (hierna: OP) gebruikelijke tarieven in rekening gebracht, tenzij tussen de opdrachtgever en de notaris schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. De notaris is bevoegd terzake werkzaamheden die verricht worden, zonder dat deze uiteindelijk leiden tot een notariale akte, aan de client te declareren op basis van de door de notaris en de betreffende medewerkers aan de opdracht bestede tijd, tegen de bij OP gebruikelijke uurtarieven, tenzij tussen de opdrachtgever en de notaris schriftelijk anders is overeengekomen;
 3. De kosten welke door OP worden gemaakt ten gevolge van de woonplaatskeuze ten opzichte van OP, komen voor rekening van de verzoekende opdrachtgever.
Aansprakelijkheid opdrachtgever
Artikel 4
 1. In geval een opdracht wordt verstrekt door meer dan eenn persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de kosten (honorarium en eventuele verschotten) die uit hoofde van die opdracht aan de notaris verschuldigd zijn. Indien de opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon, is indien deze natuurlijk persoon beschouwd kan worden als de (mede) beleidsbepaler van deze rechtspersoon, deze natuurlijk persoon tevens in privé opdrachtgever. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is hij derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of de factuur, al dan niet op verzoek van de opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon is gesteld danwel ten name van de opdrachtgever als natuurlijk persoon.
Betaling/Invorderingskosten
Artikel 5
 1. Het verschuldigde honorarium en de eventuele verschotten dienen, tenzij anders vermeld, uiterlijk op de datum van het passeren van de akte, doch voor het tijdstip van passeren daarvan, in het bezit te zijn van de notaris.

  De notaris is bevoegd, indien de opdracht langer loopt dan een kwartaal, tussentijds te declareren.
 2. De opdrachtgever aan wie, door middel van een factuur of op andere wijze, schriftelijk betaling van honorarium en/of verschotten is verzocht en van wie binnen de vervaltermijn geen betaling is ontvangen, is aansprakelijk voor de kosten die de notaris vanaf het moment van het verstrijken van de vervaltermijn, zowel in als buiten rechte, ter inning van zijn vordering maakt. Tevens is hij vanaf dat moment rente over die vordering verschuldigd. De rente bedraagt één procent (1%) per maand, waarbij een gedeelte van de maand geldt als een volle maand.
 3. De notaris is bevoegd openstaande declaraties te verrekenen met gelden welke de notaris ten behoeve van de opdrachtgever onder zich heeft op de derdengeldenrekening waaronder mede zijn begrepen waarborg en depots.
Werkzaamheden
Artikel 6
 1. De werkzaamheden worden door de notaris verricht met inachtneming van de voor de notaris geldende wettelijke en andere voorschriften;
 2. De notaris is verplicht de door of namens opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie geheim te houden tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze verplichting geldt niet voorzover op de notaris een wettelijke of beroepsplicht rust tot openbaarmaking.
 3. Verstrekte opdrachten worden door OP uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden en meer in het algemeen aan de wijze waarop aan die verstrekte opdrachten al dan niet uitvoering is gegeven geen rechten ontlenen.
Aansprakelijkheid notaris
Artikel 7
 1. Indien zich bij de uitvoering van een opdracht onverhoopt een gebeurtenis - waaronder ook een nalaten begrepen wordt - voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door OP gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op uitkering geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekeringsvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar is.
 2. Voor zover personen die in verband met de uitvoering van opdrachten van cliënten worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken, houden alle aan OP gegeven opdrachten de bevoegdheid van OP in om dergelijke aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens de cliënten te aanvaarden. Iedere eigen aansprakelijkheid van OP voor onverhoopte tekortkomingen van deze ingeschakelde personen is uitgesloten.
 3. De onder lid 1 van onderhavig artikel opgenomen aansprakelijkheidsbeperking geldt ook voor het geval dat ten onrechte een opdracht geweigerd mocht zijn en daaruit schade mocht voorvloeien.
 4. De aansprakelijkheidsbeperking als opgenomen in de leden 1, 2 en 3 van onderhavig artikel is mede gemaakt ten behoeve van de waarnemer van de notaris en allen die op zijn kantoor werkzaam zijn, zodat dezen zich evenzeer op deze aansprakelijkheidsbeperking kunnen beroepen.
 5. Het niet weersproken in ontvangst nemen van een door OP op verzoek van de opdrachtgever opgemaakte (concept)akte impliceert de erkenning van het verlenen van een opdracht.
 6. Op behoudt zich het recht voor de stukken die ter zake van de opdracht in het dossier worden bewaard vijf jaar na de aanvang van de dag volgend op dag waarop haar werkzaamheden in dossier zijn beëindigd te vernietigen.
Rechtskeuze
Artikel 8
 1. Op de rechtsverhouding tussen OP en haar clienten is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd van enig geschil tussen OP en een client kennis te nemen.
NotarCam
Artikel 9
 1. Oostland Partners biedt deze dienst aan om tegoemoet te komen in het vaak lastig te maken afsprakenproces, zij zijn echter nooit verplicht NotarCam gesprekken aan te gaan en mogen dit weigeren. Misbruik kan leiden tot blokkeren van uw NotarCam account.
 2. Oostland Partners zal aan hun kant alles doen om alle gesprekken veilig te voeren. NotarCam maakt gebruik van de beste encryptie die er is, en Oostland Partners heeft hun PC alleen voor NotarCam doeleinden klaar staan, met alle firewalls en virusscanners up-to-date en aan. Er wordt dus van u als klant verwacht zo goed mogelijk uw eigen PC te beveiligen. Kijk bij het tabje 'informatie' over hoe u dit moet doen. Dit is echter op eigen risico en kunnen zij niet controleren. Zo kunnen zij niet garant staan voor eventuele schade die opgelopen zou kunnen worden doordat derden toch hun handen aan het materiaal krijgen.
 3. Het gesprek kan worden opgenomen door het notariskantoor. Dit zal nooit voor onbevoegden te achterhalen zijn en dit wordt elke dag opgeslagen op een zwaar beveiligde opslagruimte, dit is enkel voor dekking van de notaris en het terugluisteren bij onduidelijkheid.
 4. Het gesprek vindt plaats binnen de afgesproken tijden. Connectieproblemen kunnen reden zijn voor de notaris om het gesprek te beeindigen. Hier kunnen geen claims over worden ingediend, daar de notaris ook een agenda heeft.
Algemene voorwaarden januari 2011

Berkel en Rodenrijs, januari 2011
Oostland Partners notarissen / Bart den Brander B.V.