FAMILIEZAKEN / TROUWEN & PARTNERSCHAP


Gemeenschap van GoederenDoor de voltrekking van het huwelijk ontstaat in Nederland als uitgangspunt een algehele gemeenschap van goederen (onder huwelijk verstaan we hier ook het aangaan van een geregistreerd partnerschap en met huwelijksvoorwaarden worden hier ook partnerschapsvoorwaarden bedoeld).

Alle bezittingen en schulden zijn in beginsel gemeenschappelijk. Iedere schuldeiser van de echtgenoten kan zich verhalen op de gehele gemeenschap. Schenkingen en erfrechtelijke verkrijgingen behoren tot de gemeenschap, tenzij de erflater of schenker heeft bepaald dat hetgeen wordt verkregen niet in een huwelijksgemeenschap valt.

Alle bezittingen en schulden zijn in beginsel gemeenschappelijk.

Een voordeel van de gemeenschap van goederen is dat de echtgenoot die niet of weinig inkomsten uit arbeid heeft, deelt in het door de ander opgebouwd vermogen. Ingeval van overlijden vaneen echtgenoot is de helft van de gemeenschap van goederen zijn nalatenschap. De andere helft behoort volgens de wet toe aan de andere echtgenoot. Bij echtscheiding wordt het gemeenschappelijk vermogen gedeeld.

Als u deze gevolgen niet wenst, kunt u vóór of tijdens het huwelijk bij de notaris huwelijksvoorwaarden laten opstellen.


Huwelijks- of partnerschapsvoorwaarden

Door de voltrekking van het huwelijk (waaronder hierna tevens te begrijpen het aangaan van een geregistreerd partnerschap) ontstaat, als geen huwelijksvoorwaarden zijn gemaakt, in Nederland een algehele gemeenschap van goederen.

Wie geen algehele gemeenschap van goederen wenst, kan huwelijksvoorwaarden opstellen. Dat moet bij notariële akte. Daarbij hebben de partners in beginsel een grote mate van vrijheid (contractsvrijheid). Maar de wederzijdse onderhoudsplicht is van dwingende aard. En waar ook niet van kan worden afgeweken zijn de regels die gezinsbescherming beogen. Zo is altijd de toestemming van de andere echtgenoot nodig voor onder ander het (ver)kopen of met hypotheek belasten van de echtelijke woning en voor het doen van schenkingen.

Voor het opstellen van de huwelijksvoorwaarden zijn onder meer de volgende vragen van belang:
  • moet het bestaande en/of toekomstige inkomen en vermogen worden gedeeld?
  • moet het verlies in verdiencapaciteit dat kan optreden door het uitoefenen van verzorgende en opvoedende taken worden gecompenseerd?
  • hoe moet de verzorging van de overblijvende partner in geval van overlijden geregeld?


Een lastig probleem bij het opstellen van huwelijksvoorwaarden is dat de overeenkomst voor lange duur wordt aangegaan.

Een lastig probleem bij het opstellen van huwelijksvoorwaarden is dat de overeenkomst voor lange duur wordt aangegaan. Er moet daarom zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de mogelijkheid dat omstandigheden kunnen veranderen.

Huwelijks- en partnerschapsvoorwaarden kunnen vóór of tijdens het huwelijk gemaakt worden.Voorwaarden tijdens het huwelijk maken gaat wel gepaard met een aantal formaliteiten. Onze medewerkers kunnen u hierover informeren.Tweede huwelijk


Voor wie in het huwelijk treedt en kinderen heeft uit een eerdere relatie is het verstandig om huwelijksvoorwaarden op te stellen. Zonder huwelijksvoorwaarden ontstaat immers een gemeenschap van goederen, waardoor de helft van het vermogen toekomt aan de andere echtgenoot.

Omdat kinderen niet van hun stiefouder erven, is er dan geen vermogensovergang naar de kinderen meer gewaarborgd. Eventueel kan de stiefouder een testament maken om die vermogensovergang alsnog te bewerkstelligen.

De voorkeur verdient echter om één en ander via huwelijksvoorwaarden te regelen. Onze medewerkers van de afdeling VEF kunnen u hierover informeren.