WONEN & HYPOTHEKEN / KOOP EN LEVERING

Koop en levering van een onroerende zaak.


Bij de koop (of verkoop) van een onroerende zaak kunt u als huidig of toekomstig eigenaar voor onverwachte problemen komen te staan. U kunt altijd deskundige hulp en advies bij ons inwinnen.

Wij kunnen u helpen bij bijvoorbeeld de volgende juridische vraagstukken:

- We hebben een voorlopige Koopakte getekend,
maar kunnen we nog van de koop afzien?
- Wat gebeurt er als de financiering niet rond komt?
- Op wiens naam moet het pand komen?
- Is er sprake van erfpacht?
- Is er sprake van erfdienstbaarheid?
- Wat zijn de gevolgen van de koop van een verhuurd pand?
- Wie draagt het risico in geval van bodemverontreiniging?
- Welke eigenschappen mag u als koper van een pand verwachten?
- Dient u bouwrente te betalen bij de aankoop van een pand in aanbouw?

Wij geven graag deskundig advies over koop
en levering van een onroerende zaak en/of appartement.

Koop en levering van een appartement


Bij de aanschaf van een appartement wordt u samen met anderen eigenaar van een appartementencomplex. En bent u van rechtswege lid van de Vereniging van Eigenaars (VvE).

In de splitsingsakte die bij het complex hoort, kunt u vinden wat uw aandeel in de gemeenschappelijke kosten zal zijn (denk aan de kosten voor het dak en de lift) en wat uw stemrecht is in de vergadering van de VvE. Er is naast een splitsingsakte ook altijd een splitsingsreglement. Daarin wordt bepaald wat privé-eigendom is en wat gemeenschappelijk is. Soms wordt daarnaast nog een huishoudelijk reglement gehanteerd waarin aanvullende (praktische) gedragsregels staan. Bij het opstellen van een splitsingsakte en -reglement is een notaris betrokken. Naleving van de splitsingsakte wordt evenwel aan de eigenaren overgelaten.

Bij de overdracht van een appartement is de notaris verplicht een verklaring aan de akte te hechten over eventuele schulden van de oude eigenaar bij de VvE. U kunt als koper van een appartement niet aansprakelijk worden gesteld voor een bedrag hoger dan deze opgave.

Koopakte


De koopovereenkomst is een schriftelijke afspraak tussen partijen die vastleggen dat de woning onder bepaalde voorwaarden tegen een bepaalde prijs en op een bepaalde datum eigendom van de koper zal worden. Ondanks dat de koopovereenkomst doorgaans wordt aangeduid als “voorlopige koopakte” geldt dat deze tussen partijen bindend is. De term “voorlopig” duidt er slechts op dat de eigendom van de woning nog moet overgaan. Alleen als in de koopovereenkomst ontbindende voorwaarden zijn opgenomen is het mogelijk zonder verdere kosten van de koop af te zien.

De koopovereenkomst kan zonder notariële tussenkomst worden opgesteld. Bij de Vereniging Eigen Huis is een standaardcontract verkrijgbaar. Als u dit contract zou willen gebruiken, kunnen wij u adviseren of (en hoe) u daarmee alle juridische haken en ogen zoals hierboven genoemd goed regelt.

Uiteraard kunnen wij ook een koopovereenkomst voor u opstellen.

Erfpacht


Om grondspeculatie tegen te gaan en de waardestijging van de grond aan de gemeenschap ten goede te laten komen hanteren een aantal gemeenten in Nederland (nog/weer) een erfpachtsysteem. Bij erfpacht moet een koper in het algemeen rekening houden met aanzienlijke, bijkomende, jaarlijkse lasten.

Het recht van erfpacht is geregeld in boek 5, titel 7 van het Burgerlijk Wetboek. Erfpacht wordt vaak verleend voor een bepaalde tijd (5 jaar bijvoorbeeld, maar 99 jaar kan ook). Voor de erfpacht betaalt de erfpachter aan de eigenaar van de grond jaarlijks een bedrag, de canon. Het komt ook voor dat de canon in één keer voor de hele looptijd van de erfpacht wordt afgekocht.